Què cobrarà cada regidor municipal de l’ajuntament de Manacor?

El ple de l’Ajuntament de Manacor ha celebrat aquest dimecres horabaixa la primera sessió plenària del mandat. El ple ha aprovat la nova organització municipal en virtut del pacte de govern entre MÉS-Esquerra i AIPC-SyS, determinant el règim de delegacions de competències de la batlia, els membres de la corporació que ostentaran les tinences de batlia i els membres que integraran la Junta de Govern Local durant aquest mandat. Així mateix, també s’han aprovat els els règims de dedicació i les retribucions dels membres de l’equip de govern municipal, encapçalat pel batle Miquel Oliver.

Així, s’han fixat els càrrecs que s’exerciran en dedicació exclusiva: Miquel Oliver (Batlia), Carme Gomila (Tinença de Batlia i delegació genèrica), Paula Asegurado (Tinença de Batlia i delegació genèrica), Sebastià Llodrà (Tinença de Batlia i delegació genèrica), Joana Maria Llull (Delegació especial) i Mateu Marcé (Delegació Especial); i els càrrecs que s’exerciran en dedicació parcial (75%): Antònia Llodrà (Tinença de Batlia i delegació genèrica), Ferran Montero (Delegació especial) i Júlia Acosta (Delegació especial).

Pel que fa a les retribucions mensuals brutes, el Batle percebrà 48.395,97€ /any i la resta de dedicacions exclusives percebran 41.302,06€ /any, tots en catorze pagues. Pel que fa al règim de dedicació parcial del 75%, s’ha fixat en 30.976,54€ /any. Cal recordar que la llei estableix un màxim de prop de 65.000€ de retribució dels membres de les corporacions municipals per als municipis de 20.001 a 50.000 habitants.

Pel que fa aquells regidors i regidores que no tenguin reconeguda dedicació exclusiva ni parcial, percebran per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans municipals de què formin part les quanties íntegres següents: Ple 673,66 €, Ple portaveus dels grups municipals 1.036,40 €, Membres Junta de Govern Local 394,82 €.

El ple municipal també ha aprovat la proposta de Batlia d’assignació de dotacions als grups polítics municipals. D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local en concordança amb l’article 77.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, els grups polítics municipals tenen dret a percebre una dotació econòmica de caràcter mensual, que contindrà un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del seu nombre de membres, que no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial i que correspon al ple fixar la dotació amb càrrec els pressuposts municipals de l’entitat local, dintre dels límits que estableixi amb caràcter general en les lleis de pressuposts generals de l’estat.

Ara bé aquest llei mai ha fixat cap límit, per la qual cosa cada corporació lliurement per acord del ple determina l’import total a repartir entre els grups polítics que l’integren. Aquesta dotació tindrà per finalitat sufragar el cost de les activitats socials desenvolupades pels grups, així com els estudis, informes i actuacions necessàries en relació als assumptes municipals, sense que es puguin dedicar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. Els grups polítics hauran de dur una comptabilitat específica de la dotació que s’acordi, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho demani. Segons l’acord aprovat, s’assignarà a cada grup polític amb representació a l’Ajuntament de Manacor una dotació econòmica mensual que constarà dels següents components: Un component fix, idèntic per a tots els grups, consistent en la quantia de 364 € / grup / mensual; un component variable, en funció del nombre de membres de cada grup, consistent en la quantia de 104 € / regidor o regidora / mensual.

Pel que fa a l’organització municipal, s’ha donat compte davant el ple del nomenament de tinents i tinentes de Batle de l’Ajuntament: 1a tinenta de batle: Antònia Llodrà Brunet; 2na tinenta de batle: Carme Gomila Domínguez; 3ra tinenta de batle: Paula Asegurado Rosso; i 4t tinent de batle: Sebastià Llodrà Oliver. Així mateix, també s’ha donat compte de la creació de les Delegacions genèriques, especials i territorials que conformen el nou organigrama municipal.

El ple ha aprovat també la conformació dels grups municipals i el nomenament dels portaveus i portaveus suplents. Així, el grup municipal MÉS ESQUERRA està format per: Sebastià Llodrà Oliver, portaveu titular; Carme Gomila Domínguez, portaveu suplent; Paula Asegurado Rosso; Joana Maria Llull Nadal; Ferran Montero Sitges; Mateu Marcé Riera i el batle Miquel Oliver Gomila. El grup municipal AIPC-SYS, està format per: Antònia Llodrà Brunet, portaveu titular; i Júlia Acosta Miquel, portaveu suplent. El grup municipal Partit Popular de Manacor està format per Maria Antònia Sansó Jaume, portaveu titular; Bernardino Bou Barbosa, portaveu suplent; Magdalena Mª García Perelló; Jerónima Mª Vidal Riera; Juan Pedro Juan Sureda; i Cristina Andrea Gómez Massanet. El grup municipal Socialista està format per: Núria Hinojosa Abenza, portaveu titular; Artur Aguiló Frau, portaveu suplent; Maria Antònia Truyols Martí; i Llorenç Mesquida Adrover. El grup municipal VOX. està format per: Esteve Sureda Suñer, portaveu titular; i Lorenzo Nadal.

La sessió d’aquest dimecres ha fixat també que les sessions ordinàries del Ple es duguin a terme amb una periodicitat mensual, el segon dilluns de cada mes, a les 19.00 hores a la sala de plens de l’Ajuntament, excepte la sessió ordinària del ple del mes de juliol de 2023 que tindrà lloc el tercer dilluns, dia 17 de juliol. Pel que fa a les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, es duran a terme amb una periodicitat setmanal, el dilluns a les 12:30 h, al despatx de batlia de l’Ajuntament.

Print Friendly, PDF & Email
Aquesta web utilitza cookies pròpies pel seu correcte funcionament. Les cookies són petits arxius de text que els llocs web que visita emmagatzemen al vostre navegador. Solen contenir un lloc web i un identificador. Ajuden a millorar la seva experiència mentre navega al nostre lloc web. En fer clic al botó Acceptar, dóna consentiment a l\'ús daquestes tecnologies i el processament de les seves dades per aquests propòsits.    Configurar y més informació
Privacidad