Bicicletes i ciclomotors. L’Origen del vehicle a Manacor (quarta part)

Antoni Sureda Vicens

Darrera part del gran estudi sobre els inicis del transport privat al municipi de Manacor

Bicicletes i ciclos

No hem pogut localitzar cap documentació que ens faciliti qualque data concreta sobre l’obligació d’inscriure les bicicletes en els registres municipals.

Com a curiositat, podem fer constar que al final del segle XIX, concretament a l’any 1893, Franca volia aprovar un registre de bicicletes per obligar als propietaris a pagar la corresponent contribució. A arrel d’aquesta iniciativa, el Govern Espanyol mitjançant el Congrés de Diputats degué presentar una proposició o projecte paraescut per la posterior aprovació. Sense saber quin grup parlamentari dugué aquesta proposta a aprovació, ni tant sols si es va aprovà. Però curiosament en el setmanari mallorquí En Figuera de data 9 de setembre de 1893 Any 1, núm. 2 feia aquest comentari en to jocós:

«A Fransa (sic) se tractava de posá una contribució á n’es velocípedos y bicicletes. Un diputat heu va combatre, diguent qu’es velocípedo es: es cavall des pobres.

Amb sa particularitat de qu’es cavall va demunt. Perque es qui se cansa es ell.»

Tornant a la reglamentació sobre les plaques municipals de bicicletes, les Ordenances de l’Ajuntament de Manacor de 1872, no fan cap tipus de menció referent a la inscripció de bicicletes en un registre, malgrat ja circulaven per dins el poble a finals del segle XIX els primers velocípedes, un dels era propietat del Sr. Amer (à) “correu”.

Tant sols en les Ordenances de Policia i Govern de 1959, fa referència al registre per part de l’Administració Municipal de les plaques de les bicicletes, i així l’art. 132 en concret ens diu:

No se consentirá la circulación de bicicletas por el término municipal, si no se hallan previamente inscritas en el Registro que se llevará en el Ayuntamiento, circunstancia que se acreditará, cada año, mediante la placa de numeración ostentada en sitio visible”.

Evidentment segons totes les informacions orals que ens han estat facilitades, es duia un registre de les bicicletes del terme municipal, la taxa es pagava anualment i la col·locació de la placa es realitzava en unes petites dependències situades una vegada entrat dins el Claustre de Sant Domingo, per la porta que dona accés des de la plaça Convent, a mà dreta.

Segons els testimonis la placa era col·locada pràcticament sempre en el tub del xassís de la part davantera de la bicicleta, amb un fil ferro i un precinte. El control i responsable de les tasses anuals, anava a càrrec del Sr. Bartomeu Llinás Llull (à Pere rei).

La placa solia ser de color vermell, verd, groc o inclús blau. Als anys cinquanta les plaques solien ser de metal, posteriorment aquestes varen ser substituïdes per plaques d’alumini, menys pesades i més manejables. Duia gravat l’escut i el nom de Manacor, el número de bicicleta que constava en el registre i la paraula bicicleta. La mida de la placa era de 5’50 d’alçada per 4’50 d’amplària.

A partir dels anys setanta, es col·locava anualment el rodatge enmig de la placa, una vegada haver pagat l’impost.

Després de molt d’intents per aconseguir la documentació sobre el registre municipal de bicicletes, no hem pogut localitzar cap document escrit que ens pugui facilitar cap data ni del nombre de bicicletes inscrites, ni la quantitat que es pagava anualment. A l’arxiu municipal de Manacor, tampoc consta cap tipus d’informació, tan sols hem pogut disposar de la comunicació verbal de les persones que se’n recorden i ens han contat com funcionava el registre així com el canvi de placa anual quan es feia efectiu el pagament.

La reglamentació municipal de les plaques de VELOMOTORS I CICLOMOTORS

Analitzar la història municipal sobre la reglamentació de les plaques de matrícula dels ciclomotors o velomotors, en primer lloc hem de fer constar que en molts de Municipis els respectius Consistoris consideraven als vehicles ciclomotors com a vehicles de gasolina però de categoria menor degut en part del seu cubicatge de 49 cc. Cada localitat regulava si considera oportú l’obligatorietat o no la matriculació de les plaques de identificació d’aquests ciclomotors.

El començament de la reglamentació sobre l’obligatorietat de les plaques de matrícules municipals és confús, tota vegada que una vegada analitzada abundant documentació, no s’ha pogut esbrinar en total fiabilitat la data concreta del començament de les primeres matricules municipals dels ciclomotors. No obstant podríem situar en la dècada dels anys seixanta, com l’inici de les primeres matrícules municipals de velomotors segons informacions quasi totes testimonials.

L’ordenança de 1959 de Policia i Govern de l’Ajuntament de Manacor, no determina cap tipus d’obligació sobre les plaques dels ciclomotors, tan sols l’article 135 fa referència als mateixos quan diu:

Los automóviles se clasifican de la forma siguiente:

Primera categoría: Motociclos y en general vehículos de dos o tres ruedas, dotados de motor auxiliar o permanente”

L’ordenança fiscal núm. 53 sobre l’impost de circulació de vehicles de tracció mecànica per la via pública aprovada en sessió ordinària el sis de setembre de 1966, que començà a entrar en vigor l’1 de gener de 1967 no establia cap tipus d’impost als ciclomotors, aquests quedaven excloses de qualsevol taxa.

Un any més tard, al 1968 una nova ordenança fiscal sobre l’impost de circulació de vehicles de tracció mecànica per la via pública, establia en l’apartat f) “Otros vehículos”, l’impost per primera vegada dels ciclomotors, amb 200 pessetes.

A partir d’aquell any l’Ajuntament matriculava per primera vegada amb plaques identificatives als ciclomotors. Les plaques eren de diferents colors segons l’any i en cada període s’havia de pagar una taxa, el registre i cobrament anava a càrrec de la Recaptació Municipals per serveis especials.

Aquesta taxa anual es pagava en la mateixa oficina situada en el Claustre Municipal, on es feia efectiu el pagament de la taxa de bicicletes, carros, carruatges i demés vehicles, a càrrec del mateix recaptador i que procedia a la retirada del rodatge de l’antiga placa, col·locant una altra amb fil ferro una vegada fet efectiu el cobrament anual en el cas de les diferents plaques.

El responsable de la recaptació i control de les plaques eren en Bartomeu Llinàs Llull Pere rei i M. Llull Vallespir. Era un contracte de concessió a partir de l’any 1941, segons dades de l’arxiu municipal.

No se sap el motiu concret però pareix ésser que durant uns anys el nombre de sol·licituds de registres de plaques de velomotors no augmentava, malgrat la gent seguia adquirint nous vehicles d’aquesta classe, els propietaris dels ciclomotors no els registraven. El motiu principal era evitar pagar la corresponent taxa, davant una manca de legislació confusa en aquest sentit.

Molts de propietaris consideraven que la matriculació dels velomotors tant sols servia per crear un nou impost municipal i una nova entrada de diners a les arques municipals.

Suposadament, per aquest motiu el 30 de novembre de 1978 el batle de Manacor, signa un Ban sobre les plaques de matrícula dels vehicles ciclomotors, i així consta en el “registro de bandos” de l’ajuntament de Manacor, circular 13/78. Dep. 1-5-2.

“BANDO DE LA ALCADIA SOBRE PLACAS DE MATRICULA EN LOS VEHÍCULOS CICLOMOTORES.

El vigente Código de la Circulación establece la obligatoriedad de que todo vehículo deberá llevar placas de matrícula; no existiendo normativa paralela por lo que respecta a los vehículos ciclomotores, razón por la cual esta alcaldía, en base a la necesidad de obtener un control municipal para identificación de los mismos, considera necesario y adecuado dictar las normas precisas para ello en concordancia con el Código de circulación.

Por otro lado la experiencia de estos últimos tiempos en orden a los extravíos y sustracciones de ciclomotores, aconseja que se lleve a cabo un Registro Municipal de forma que en todo momento pueda conocerse la identidad de los ciclomotores.

En su virtud, y de conformidad con lo determinado en los artículos 108 y 116 de la vigente ley de Régimen Local, vengo en dictar las siguientes normas.

1º.- Todo ciclomotor cuyo titular tenga residencia en Manacor, que circula por las vías públicas de este Término Municipal, deberá llevar una placa de matrícula, de forma plana, rectangular, perfectamente visible y legible. Dicha placa se colocará en la parte posterior del ciclomotor.

2º.- Dicha placa se colocará en posición vertical o casi vertical, perpendicular al plano longitudinal medio del ciclomotor y en el centro y encima del guardabarros.

3º.- En las placas de matrícula se inscribirán cuatro grupos de caracteres constituidos por el “escudo de Manacor”, la denominación “Manacor”, un número de cuatro cifras, que irá des de el 0000 al 2000 y la denominación ciclomotor. El modelo de placa se señala en el anexo de esta Resolución.

4º.- Queda prohibido que en las placas de matrícula se coloque, inscriban o pongan adornos, signos u otros caracteres distintos de los señalados en los apartados anteriores. Asimismo se prohibe que en la parte posterior de los ciclomotores se coloquen placas complementarias no autorizadas, o se fijen o pinten marcas o distintivos que por su forma, color y caracteres dificulten la legibilidad o puedan inducir a confusión con los caracteres reglamentarios de las placas de matrícula que en esta Resolución se señalan.

5º.-En las Oficinas de la Policía Municipal se establecerá un Registro de matrículas de ciclomotores, debiendo solicitarse por los interesados el número de matrícula.

A tal efecto en el plazo no superior a quince días a partir de la adquisición del ciclomotor presentarán una declaración de sus características, mediante la presentación del Certificado por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía, y demás documentos justificativos de su propiedad.

Igualmente se efectuará una declaración en el mismo plazo en orden a los traspasos, modificaciones sustanciales y bajas.

6º.- Para los ciclomotores actualmente en circulación, se establece un plazo que terminará el día 31 de enero de 1.979 para regularizar su situación ante este Ayuntamiento.

7º.- Las placas de matrícula a utilizar deben corresponder a tipos previamente homologados por este Ayuntamiento.

8º.- La no observancia de esta normativa será objeto de sanción, de conformidad con lo que establece la vigente legislación.

Manacor a 30 de Noviembre de 1.978.

EL ALCALDE

ANEXO

Las dimensiones de las placas de matrícula, así como las de los carácteres a inscribir en ellas, serán los que se indican:

El fondo de las placas será reflectante, de color blanco. Las letras y números serán de color negro mate.

Los caracteres de las placas serán estampados con una altura máxima sobre el fondo de dos milímetros.

Las cifras serán de tipo árabe y las letras deben ser mayúsculas en caracteres latinos.”

És a partir d’aquesta data quan podem localitzar els primer llibres registres de les plaques de ciclomotors a l’Ajuntament de Manacor. El registre consta de 3 llibres, on les plaques 0001 i 0002, figuren a nom de l’Ajuntament de Manacor, i el ciclomotors eren de la marca Mobylette.

La placa 0003 consta a nom de Bàrbara Amer Acosta, i era de la marca Vespino.

La placa 0004 consta a nom d’Antoni Febrer Grimalt, també de la marca Vespino.

La placa 0005 consta a nom de Francesc Cascales Hernandez, de la marca Guzzi.

Etc.

El registre es troba escrit a mà, amb tetxadures segons si el ciclomotor es donés de baixa o s’hagués hagut d’anotar qualque modificació. Així mateix també es fa constar a més del nom complet del titular, el domicili, marca del vehicle, nombre de motor i nombre de bastidor en el cas que fos diferent.

Curiosament les plaques 1999 i 2000 no figuren inscrites. I el Document Nacional de Identitat del titulat del ciclomotor consta a partir de la placa 3916 (abans no era obligatori).

Al principi dels llibre registres no es feia constar la data de la matriculació del ciclomotor, fins la placa 4967 i es feia per mesos, en aquest cas en el mes de Febrer de 1989.

No obstant pareix ser que encara la gent era reàcia a facilitar la documentació a l’Ajuntament per matricular els seus ciclomotors. Després de tres anys el Batle de Manacor Jaume Llull Bibiloni signa un nou decret on, mitjançant un nou ban intenta reforçar el decret de l’any 1978, signat pel l’anterior Batle Rafel Muntaner Morey.

B A N D O”

En uso de las facultades que me confiere la vigente ley de Régimen Local, en sus artículos 108 y 116, vengo a disponer:

– a).- Se concede un plazo que finalizará el próximo veinte y siete del actual mes de febrero, para que todos los propietarios de velomotores que circulen por las vías públicas de este término municipal y que no dispongan de la placa municipal de matrícula obligatoria que dispone el decreto de la Alcaldía de fecha 30.11.78, puedan proveerse de la misma en las oficinas de la Policía Municipal.

— b).- finalizado dicho plazo, por los mismo servicios de la Policía se procederá a un estricto control de los velomotores que circulen dentro del término sin la citada placa de matrícula, cuyos propietarios serán inmediatamente sancionados con multa de MIL Pesetas, sin perjuicio de la liquidación del correspondiente impuesto municipal de circulación si éste se encontrase pendiente de pago.

Manacor, 5 de Febrero de 1.982.

EL ALCALDE

(Firmado: Jaume Llull Bibiloni)”

Forma i color de les plaques de velomotor

Les primeres plaques que regulaven els vehicles de motor de menys de 50 c.c. que se’ls denominaven velomotors eren de color diferent, podien ser verdes, vermelles o marró, segons l’any de matriculació, i les mides eren de 9 centímetres d’amplària per 6 cm. d’alçada.

Després de l’any 1978, es va aprovar un nou disseny, les plaques eren blanques amb els caràcter negres i més grosses de tamany. Les mides aprovades eren 15 centímetres d’amplària per 9’50 cent. d’alçada.

Posteriorment a partir de l’any 1985, es varen reformar les plaques i s’acordà l’aprovació de dos dissenys nous, amb el mateix color blanc i els caràcters negres molt paraescuts, amb unes mides de 14 centímetres d’amplària per 10 centímetres d’alçada. Cada vegada l’escut de Manacor que estava inscrit en la placa es normalitzava segons l’aprovació del Consistori.

Concretament a l’any 1985, hi figuraven inscrits en el Padró de Vehicles de Manacor un total de 3.102 ciclomotors.

Des de la primera placa fins la darrera, aquestes estaven fetes amb planxa de metall. I tan sols abans de 1978 és quan es col·locava un rodatge al velomotor una vegada havien pagat l’impost corresponent. A partir de l’any 78, amb la publicació del ban de batlia i la regulació de les noves plaques es va deixar de posar el rodatge anual. Aquests rodatges anteriors de l’any mencionat eren de planxa d’alumini de molt poc gruix, pel simple motiu de maniobrabilitat en la col·locació al manillar del ciclomotor.

Malgrat l’obligatorietat de portar les plaques d’identificació als ciclomotors des de feia molts d’anys, una gran majoria de persones que acabaven d’adquirir un vehicle d’aquestes característiques, nou o bé de segona mà, fos en el mateix municipi o en un altra que no havia estat matriculat abans, no es procedien a registrar el citat ciclomotor i no portàvem doncs la placa municipal, evidentment amb l’intenció de no pagar el corresponent impost municipal de vehicles.

Al mateix temps era fàcilment comprovable com molts d’aquest vehicles duien la placa deteriorada o en males condicions. Degut a aquesta situació el control del parc municipal de velomotors no era fiable, circulaven molts més ciclomotors dels qui figuraven com a registrats.

L’any 1995, el Consistori manacorí davant aquest anomalia entre el nombre de vehicles recentment adquirits i el pocs vehicles registrats, varen realitzar campanyes informatives en el medis de comunicació, recordant l’obligatorietat de registrar els vehicles ciclomotors:

Anunci: Plaques de ciclomotors.

Es recorda als titulars de ciclomotors d’aquest municipi, l’obligació de portar la placa de matrícula de forma visible a la part posterior del vehicle.

Aquells que per pèrdua, robatori o deteriorament no disposin de la mateixa, tenen l’obligació de sol·licitar a les oficines de la Policia Local un certificat on figuri el titular, les característiques del vehicle i el núm. de matrícula que correspon al ciclomotor, per poder adquirir un duplicat.

Per obtenir l’esmentat certificat s’haurà de presentar el darrer rebut d’Impost Municipal de vehicles de tracció mecànica.

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Manacor, 4 d’octubre de 1995.

El Tinent-Batle Delegat D’Interior

Sgto. Eduardo Puche Castillejo.

L’acabament del registre municipal de plaques de ciclomotor

La matriculació dels ciclomotor no es va aturar a la placa 2000, tal i com mencionava el Decret, i es van seguir matriculant sense cap tipus d’ordre que autoritzes expressament la continuació de l’anterior Ban.

I així després de vint anys de registre de ciclomotors per la Policia Municipal, el dia 19 de maig de 1999 es va registrar la darrera placa municipal de velomotors a l’Ajuntament de Manacor. Aquesta era la placa 7941, a nom de Jeroni Font Esteva, que corresponia a un ciclomotor marca Suzuki.

El control de l’obligatorietat de portar la placa municipal als ciclomotors corresponia a la Policia Municipal, i tant sols es feia referència als ciclomotors on el titular era del poble o de la ciutat concreta. Cada Municipi podia regular o no l’obligatorietat de dur identificats mitjançant una placa de matricula municipal els ciclomotors dels seus habitants. Aquesta arbitrarietat feia molt difícil per part de la Guàrdia Municipal fer complir la norma, ja que no es podia denunciar al titular d’un ciclomotor que no fos del Municipi, malgrat circulés per aquestes vies publiques.

El darrer ban, que regula l’obligatorietat de dur la placa de ciclomotor, es va signar el batle de Manacor el 5 de febrer de 1982 i sancionava amb una multa de mil pessetes al qui no la dugués degudament col·locada i de forma visible com ja abans hem fet referència.

En el mes de gener de 1999 una vegada entrat en vigor el Reglament 2822/99, la Prefectura Provincial de Trànsit assumia com a competència seva la matriculació dels ciclomotors. El 26 de gener de 1999 es publica el Reial Decret 2822/98 de 23 de desembre, que desenvolupa el Reglament General de Vehicles, va entrar en vigor el 26 de juliol de 1999. La Disposició Transitòria Quarta, establia l’obligatorietat de que els titulars de ciclomotors inscrits en el diferents registres dels Ajuntaments havien de sol·licitar la matriculació ordinària única per tot el país, en la Prefectura Provincial de Trànsit de la Província segons el domicili legal.

Segons dades facilitades per la Prefectura Provincial de Trànsit, un total de 83.000 ciclomotors en tot l’Estat Espanyol havien de procedir al canvi de matrícula, i en funció del darrer número de la placa els propietaris les atorgaven un plaç fins el 26 de gener a de 2002 per poder realitzar el respectiu canvi de matriculació.

La història de les plaques de ciclomotors a Manacor durà 33 anys.

Noves matrícules, noves sancions

Amb l’entrada doncs d’aquest nou Reial Decret 2822, la sanció econòmica per no dur la placa de matriculació passava automàticament de mil pessetes que anteriorment s’havia acordat mitjançant el ban de batlia a 25.000 pessetes que establia la nova llei de Seguretat Vial. Davant aquesta desproposició tant enorme, els batles tenien la facultat de reduir la sanció econòmica de la multa a la quantitat de 16.000 pessetes aplicant uns altres apartats dels articles de l’esmentada Llei a que hem fet referència concretament els articles 62-1-1A i 61-1-1B.

El Batle de Manacor Sr. Miquel Riera Servera va signar el decret en data 1 de febrer de l’any 2000, a proposta del regidor d’interior, reduint la sanció econòmica per no dur placa de identificació al ciclomotors a 16.000 pessetes.

Durant tres anys varen conviure les dues plaques, la placa municipal que va desaparèixer definitivament a finals de l’any 2001 i la nova placa de color groc.

Llavors, a partir d’aquesta data tant sols era legal la placa estatal obligatòria per tota classe de ciclomotors i vehicles de cubicatge de 49 centímetres cúbics.

La nova placa no té codi provincial. La primera lletra comença en C, seguida de 4 dígits i després 3 lletres exceptuant les vocals i les consonants Ñ i Q. El color de la placa és groc i les lletres els números i envoltant el costat de tota la matrícula de color negre. Les mides són: 17 centímetres d’alçada per 10 cm. d’amplària.

Evidentment aquesta temàtica pot donar per molt més. El present anàlisis ha volgut representar una petita contribució a la nostra historia de la ciutat, mitjançant l’avanç del progrés de la mobilitat dels vehicles.

No ho dut, que aquest treball pugui ser ampliat i més encara millorat, sempre hi haurà la possibilitat de localitzar més documentació gràfica i escrita, testimonis del nostre passat mes recent.

Esper que aquesta ressenya haguí aportat una mica més de llum a la vida de Manacor, si així ho he aconseguit em don per satisfet.

Print Friendly, PDF & Email
Aquesta web utilitza cookies pròpies pel seu correcte funcionament. Les cookies són petits arxius de text que els llocs web que visita emmagatzemen al vostre navegador. Solen contenir un lloc web i un identificador. Ajuden a millorar la seva experiència mentre navega al nostre lloc web. En fer clic al botó Acceptar, dóna consentiment a l\'ús daquestes tecnologies i el processament de les seves dades per aquests propòsits.    Configurar y més informació
Privacidad